ปกหนังสื่ออีบุ๊ค ดร.ชา เล่ม 2

แรงบันดาลใจ เข้าสู่อาชีพปลัดอำเภอหรือนักปกครอง (3)

แรงบันดาลใจ เข้าสู่อาชีพปลัดอำเภอ เป็นบทความลำดับที่ 3 ของหมวด 13 เรื่องเล่า หนังสืออีบุ๊ค ดร.ชา จะกล่าวถึง ความนำ หนังสืออีบุ๊ค ปลัดอำเภอ อาชีพนี้ ดี  ส่วนที่หนึ่ง ส่วนที่สอง แรงบันดาลใจ เข้าสู่อาชีพปลัดอำเภอ ส่วนที่สอง ส่วนที่สาม การจัดจำหน่าย สรุป 1.ความนำ           ในบทความที่แล้ว (2) ผมได้แนะนำให้ท่านผู้อ่าน รู้จักหนังสืออีบุ๊คเล่มแรกของผม คือ สนุกกับการสร้างมนุษยสัมพันธ์อันดี ด้วยเลข 1-9 ซึ่งเป็นหนังสือคู่มือในการรู้จักตนเองและอุปนิสัยของคนรอบข้างด้วยวิธีการที่ง่าย ๆ ด้วยเลข 1-9 พร้อมกับได้แนะนำวิธีการนำหลักการดังกล่าวไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน กล่าวคือ ให้หมั่นสังเกตอุปนิสัยบุคคลรอบข้างหรือแม้แต่อุปนิสัยของตนเองว่า เป็นไปตามที่ไคโรได้กล่าวไว้หรือไม่             สำหรับบทความนี้ ผมต้องการจะแนะนำหนังสืออีบุ๊คเล่มที่ 2…

แรงบันดาลใจ ในการเขียน เรื่องเล่า รัฐธรรมนูญ อเมริกา (1) 3

แรงบันดาลใจ ในการเขียน เรื่องเล่า รัฐธรรมนูญ อเมริกา (1)

บทความ แรงบันดาลใจในการเขียนบทความหมวด เรื่องเล่า รัฐธรรมนูญ อเมริกา นับเป็นบทความแรกของหมวดนี้ ประกอบด้วย ความนำ คำถาม 3 ข้อ  คำตอบคือรัฐธรรมนูญอเมริกา  สรุป และคุยกับดร.ชา 1.ความนำ           ประเทศที่ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่ระบอบประชาธิปไตย กว่าจะมีวิวัฒนาการเป็นประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มั่นคงได้ ต้องใช้เวลาไม่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบการปกครองเดิมไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยในขณะที่ประเทศของตนยังขาดความพร้อมในการไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย ได้ทำให้เกิดปัญหาเรื้องรังมาเป็นเวลายาวนานจนยากที่จะเยียวยาหรือแก้ไขได้             ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองพร้อมทั้งปัญหาการขาดเสถียรภาพของรัฐบาลมาโดยตลอด นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 ดังจะเห็นได้จากมีการปฏิวัติรัฐประหารหลายครั้ง และมีการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่หลายฉบับ หากนับจำนวนรัฐธรรมนูญทั้งฉบับชั่วคราวและฉบับถาวร ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้ว 20 ฉบับ รวมทั้งฉบับปัจจุบันนี้             อย่างไรก็ดี แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จะได้ใช้บังคับมาเพียงไม่กี่ปี แต่ขณะนี้ก็ได้มีการเรียกร้องให้ยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ทั้งฉบับ แทนที่จะเรียกร้องขอแก้เป็นรายมาตรา เฉพาะมาตราที่มีความจำเป็นจริง ๆ 2.คำถาม 3…

แรงบันดาลใจเข้าสู่อาชีพนักปกครอง-ภูมิหลังและนักปกครองคนแรกที่ผมรู้จัก(1) 4

แรงบันดาลใจเข้าสู่อาชีพนักปกครอง-ภูมิหลังและนักปกครองคนแรกที่ผมรู้จัก(1)

การเข้าสู่อาชีพนักปกครองของผม ก็ด้วยภูมิหลัง และแรงบันดาลใจ 4 ประการ คือ นักปกครองคนแรกที่ผมรู้จัก ผู้ว่า ฯ ในดวงใจ นายอำเภอผู้น่าเกรงขาม และคำพยากรณ์ของโหราจารย์ สำหรับ ตอน (1) นี้ จะขอเล่าถึงภูมิหลัง และนักปกครองคนแรกที่ผมรู้จัก 1.ภูมิหลัง           ตระกูลของผม  ในชั้นคุณปู่ คุณย่า ถอยหลังลงไปเป็นชาวนา  แต่พอรุ่นคุณพ่อของผม ได้เริ่มผันตัวเข้าสู่อาชีพรับราชการ โดยคุณพ่อของผมได้เริ่มต้นด้วยการเป็นเสมียนของกรมสรรพสามิต ต่อมาก็ได้เจริญก้าวหน้าขึ้นไปตามระบบราชการ ได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นสรรพสามิตอำเภอ และได้เกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้ช่วยสรรพสามิตจังหวัด             ส่วนคุณแม่ของผม ในชั้นคุณตา เริ่มเข้าสู่อาชีพรับราชการเป็นครูประชาบาล เช่นเดียวกับคุณแม่ของผมที่ได้เจริญรอยตามคุณตาด้วยการประกอบอาชีพเป็นครูประชาบาลจนกระทั่งเกษียณอายุราชการ             เมื่อเกิดมา ผมจึงได้ชื่อว่า อยู่ในครอบครัวของข้าราชการ ซึ่งเท่ากับเป็นการฝังลึกลงไปในจิตใต้สำนึกว่า เมื่อโตขึ้นผมคงจะต้องรับราชการเหมือนคุณพ่อคุณแม่ ส่วนจะเป็นอาชีพรับราชการสังกัดใดนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมต่างจังหวัดหรือสังคมชนบทในยุคสมัยนั้น ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ผ่านมาเกือบ 70…

ดอกทานตะวัน หันหน้าเข้าดวงอาทิตย์ในตอนเช้า แสดงให้เห้นพลังบวก

แรงบันดาลใจในการเขียนบทความรวมเรื่องเล่า สนุกและสร้างสรรค์ฯ(7)

ก่อนจะถึงวันปฐมฤกษ์ของการนำบทความลงโพสต์ในเว็บไซต์ รวมเรื่องเล่า สนุกและสร้างสรรค์ ชุดประสบการณ์นักปกครอง ที่น่าสนใจ(Collections of Stories: Fun and Creative Experiences of Administrative Officials) คือ วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563  ผมดร.ชา ในฐานะผู้เขียนบทความและผู้ดูแลเว็บไซต์ดังกล่าว มีเรื่องที่จะเรียนให้ท่าน ทราบ ได้แก่ ภูมิหลังและ แรงบันดาลใจ ตลอดจนประเภทของบทความ กลุ่มเป้าหมาย และแนวทางในการเขียนบทความ                     ภูมิหลัง           ผมเคยรับราชการเป็นนักปกครอง นับตั้งแต่ตำแหน่งปลัดอำเภอตรี เมื่อปีพ.ศ.2517 และได้มีความเจริญก้าวหน้าในราชการขึ้นไปตามลำดับ ผ่านการดำรงตำแหน่งนายอำเภอหลายอำเภอและหลายจังหวัด เป็นเวลายาวนานร่วม 14 ปี ก่อนที่จะได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นปลัดจังหวัด  และเกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อ พ.ศ.2554…

Share on Social Media
%d bloggers like this: