การสั่ง จิตใต้สำนึก- แนวคิดเบื้องต้น (2) 1

การสั่ง จิตใต้สำนึก- แนวคิดเบื้องต้น (2)

หัวข้อที่ผมจะนำมาเล่าประกอบด้วย ภูมิหลัง แนวคิดเบื้องต้น ประเภทของจิต การวิเคราะห์ปัญหาและการกำหนดเป้าหมาย  หลักการเบื้องต้นของการฝึก การทำให้รู้สึกผ่อนคลายและตกอยู่ในภวังค์ การออกคำสั่งจิตใต้สำนึกและการสร้างมโนภาพ การประเมินผลและการปรับเป้าหมาย สรุปและข้อคิดเห็นปิดท้าย โดยในบทความ (1) ได้กล่าวถึงภูมิหลังของผมในการฝึกสั่งจิตใต้สำนึก ตลอดระยเวลา 37 ปีที่ผ่านมา   สำหรับบทความ (2) นี้ เป็นการเล่าเรื่องถึงแนวความคิดเบื้องต้นที่ควรทราบของการสั่งจิตใต้สำนึกเพื่อความสำเร็จและความสุข ประกอบด้วย ความฝันหรือวิสัยทัศน์ คิดใหญ่หรือคิดเล็ก คิดบวกหรือคิดลบ อุปนิสัย 7 และอิทธิบาท 4  โดยแนวคิดในบทความ (2) จะเป็นพื้นฐานในการสร้างความเข้าใจให้ท่านผู้อ่านในบทความต่อ ๆ ไป 1.ความฝันหรือวิสัยทัศน์ ความฝัน (Dream)                   ทุกคนย่อมมีความฝันว่า ในอนาคตตนอยากเป็นอะไร หรืออยากได้อะไร เช่น ฝันว่าโตขึ้นอยากประกอบอาชีพอิสระ หรืออาชีพรับราชการ อยากมีบ้านหลังใหญ่…

Share on Social Media
%d bloggers like this: