รูปแบบการปกครอง ของ เยอรมัน-รูปแบบการปกครองแตกต่างจากอเมริกาและไทย (ต่อ)(6) 1

รูปแบบการปกครอง ของ เยอรมัน-รูปแบบการปกครองแตกต่างจากอเมริกาและไทย (ต่อ)(6)

           บทความ (6)รูปแบบการปกครอง ของ เยอรมัน-รูปแบบการปกครองแตกต่างจากอเมริกาและไทย (ต่อ)  ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ คือ  เปรียบเทียบรูปแบบการปกครอง เยอรมัน-อเมริกา และ เยอรมัน-ไทย สรุป และปิดท้ายคุยกับดร.ชา 1.คำนำ           ตามบทความที่แล้ว คือ บทความ (5) ระบบตำรวจ และรูปแบบการปกครองของประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่น่าสนใจ:เยอรมัน-รูปแบบการปกครองแตกต่างจากอเมริกา-ไทย ได้เล่าถึง อำนาจอธิปไตย 3 ระดับ และรูปแบบการปกครองเยอรมันตามรัฐธรรมนูญของเยอรมัน โดยมีรัฐบาล 2 ระดับ คือรัฐบาลกลาง และรัฐบาลมลรัฐ จำนวน 16 มลรัฐ             สำรับบทความ (6) เรื่องเล่า ฯ นี้จะได้เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างในรูปแบบการปกครองระหว่าง เยอรมันกับอเมริกา และเยอรมัน-ไทย  ในด้านต่าง…

Share on Social Media
%d bloggers like this: