ระบบตำรวจ ของ เยอรมัน-ระบบตำรวจแตกต่างจากอเมริกาและไทย(ต่อ) (8) 1

ระบบตำรวจ ของ เยอรมัน-ระบบตำรวจแตกต่างจากอเมริกาและไทย(ต่อ) (8)

สำหรับ บทความ (8) ระบบตำรวจ ของ เยอรมัน-ระบบตำรวจแตกต่างจากอเมริกา (ต่อ) จะเล่าเปรียบเทียบเทียบให้เห็นข้อแตกต่างของระบบตำรวจ เยอรมัน-อเมริกา และเยอรมัน-ไทย สรุป และปิดท้ายด้วย คุยกับดร.ชา อนึ่ง บทความก่อนหน้านี้ คือ บทความ (7) ได้เล่าถึงระบบศาลของเยอรมัน และระบบตำรวจของเยอรมัน 1.คำนำ             ดังได้เล่ามาแล้วว่า ประเทศเยอรมันเป็นประเทศรัฐรวมเช่นเดียวกับประเทศอเมริกา มีรัฐบาลสองระดับเหมือนกัน คือ รัฐบาลกลาง และรัฐบาลมลรัฐ แต่ระบบตำรวจของเยอรมันก็มิได้เหมือนระบบตำรวจของอเมริกาเสียทีเดียว ยังมีข้อแตกต่างกันที่เห็นได้ชัด             ส่วนไทยเป็นประเทศรัฐเดี่ยวที่มีการปกครองส่วนภูมิภาค มีรูปแบบการปกครองประเทศแตกต่างจากเยอรมัน จึงส่งผลให้มีระบบตำรวจที่แตกต่างกันเห็นได้อย่างชัดเจน 2.เปรียบเทียบระบบตำรวจเยอรมัน-อเมริกา           การเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่างระบบตำรวจของเยอรมัน กับระบบตำรวจของ อเมริกา อาจเปรียบเทียบให้เห็นตามหัวข้อ ดังนี้             2.1. ภาพรวม แม้เยอรมันและอเมริกา…

Share on Social Media
%d bloggers like this: