ธรรมะในการพิจารณาธรรมในธรรม เพื่อคลายทุกข์ (10) 1

ธรรมะในการพิจารณาธรรมในธรรม เพื่อคลายทุกข์ (10)

ธรรมะ ในการพิจารณาธรรมในธรรม เพื่อคลายทุกข์ นับเป็นบทความลำดับที่ 10 ของหมวดเรื่องเล่า ประสบการณ์ ปฏิบัติธรรม เพื่อคลายทุกข์ จะกล่าวถึง นิวรณ์ 5 อุปาทานขันธ์ 5 อาตยนะภายในและอาตยภายนอก โพชฌงค์ 7 และอริสัจ 4 สรุป และคุยกับดร.ชา 1.ความนำ           ในบทความที่แล้ว คือ บทความ (9) ได้เล่าถึง สติปัฏฐาน 4 กับการคลายทุกข์ ได้แก่ กายานุปัสสนาปัฏฐาน เวทนานุปัสสนาปัฏฐาน และจิตตานุปัสสนาปัฏฐาน ยังขาดแต่ธัมมานุปัสสนาปัฏฐาน             สำหรับบทความนี้จะเป็นเล่าเรื่อง ธัมมานุปัสสนาปัฏฐาน คือ ธรรมะ ในการพิจารณาธรรมในธรรม เพื่อคลายทุกข์ ได้แก่ นิวรณ์ 5…

Share on Social Media
%d bloggers like this: