รูปแบบการปกครอง ของ เยอรมัน-รูปแบบการปกครองแตกต่างจากอเมริกาและไทย(5) 1

รูปแบบการปกครอง ของ เยอรมัน-รูปแบบการปกครองแตกต่างจากอเมริกาและไทย(5)

บทความ (5) รูปแบบการปกครอง ของ เยอรมัน-รูปแบบการปกครองแตกต่างจากอเมริกาและไทย  จะกล่าวถึงรูปแบบการปกครองของประเทศเยอรมัน โดยมีหัวข้อดังนี้ ความนำ อำนาจอธิปไตย 3 ระดับ รูปแบบการปกครองของเยอรมัน  สรุป และปิดท้าย คุยกับดร.ชา 1.ความนำ           บทความ (4) เรื่องเล่าระบบตำรวจ และรูปแบบการปกครองของประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่น่าสนใจ ผมได้เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่างระบบตำรวจของประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นรัฐเดี่ยวที่ไม่มีการปกครองส่วนภูมิภาค และระบบตำรวจของไทย ซึ่งเป็นรัฐเดี่ยวที่มีการปกครองส่วนภูมิภาค             สำหรับทความนี้ จะเล่าเรื่องรูปแบบการปกครองของประเทศเยอรมันตามรัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐเยอรมัน 1949 ก่อน           แม้ประเทศสหพันธรัฐเยอรมันเป็นประเทศรัฐรวมเช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้มีอำนาจอธิปไตยคู่ พร้อมกับการมีรัฐบาลสองระดับ คือ รัฐบาลกลาง และรัฐบาลมลรัฐ แต่รัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐเยอรมันมีข้อแตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาอยู่ประการหนึ่งที่น่าสนใจคือ ได้กล่าวถึงการโอนอำนาจอธิปไตยให้แก่องค์การระหว่างประเทศด้วย รัฐธรรมนูญแห่งประเทศสหพันธรัฐเยอรมัน (Germany’s Constitution of 1949…

Share on Social Media
%d bloggers like this: