นั่งสมาธิ เพื่อให้ได้ฌาน (7) 1

นั่งสมาธิ เพื่อให้ได้ฌาน (7)

บทความ (7) เรื่องเล่า ประสบการณ์ ปฏิบัติธรรม เพื่อคลายทุกข์:  นั่งสมาธิ เพื่อให้ได้ฌาน เป็นการเล่าถึง   องค์ประกอบของฌาน นั่งสมาธิ คำภาวนา และนิมิต นั่งสมาธิและอารมณ์ฌาน สรุป และคุยกับดร.ชา       ส่วนบทความก่อนหน้านี้ (6) เป็นการเล่าถึงข้อควรทราบก่อนนั่งสมาธิ 1.ความนำ      นั่งสมาธิ ในบทความนี้ หมายถึง สัมมาสมาธิ ตามมรรคแปด ซึ่งเป็นการนั่งสมาธิเพื่อให้บรรลุฌาน 1-4           เพื่อให้ท่านผู้อ่าน เข้าใจชัดเจน ผมขอย้อนกลับไปเล่าเรื่องการจัดกลุ่มมรรคแปดอีกครั้งในบทความ (2)เรื่องเล่า ประสบการณ์ ปฏิบัติธรรม ฯ ว่า มรรคแปดแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ              กลุ่มศีล ได้แก่…

Share on Social Media
%d bloggers like this: