ประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้าง-บุคคลหมายเลข 3 (5) 1

ประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้าง-บุคคลหมายเลข 3 (5)

เรื่องเล่าความสนุกกับประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์กับคนรอบข้าง: บุคคลหมายเลข 3 ผู้ยอมหักไม่ยอมงอ   จะกล่าวถึง อุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 3 ตามที่ไคโรได้กล่าวไว้ ประสบการณ์ในการเรียนรู้อุปนิสัยและบุคลิกลักษณะของบุคคลหมายเลข 3 ตัวอย่างบุคคลหมายเลข 3  ที่น่าสนใจ บุคคลหมาเลข 3 กับสงครามกลางเมืองอเมริกา บุคคลหมายเลข 3 กับสงครามโลกครั้ง 2 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของบุคคลหมายเลข 3 การปรับรูปแบบหรือลักษณะความสัมพันธ์กับบุคคลหมายเลข 3  สรุปและข้อเสนอแนะ อนึ่ง ในบทความ (1) ผมได้เล่า ประสบการณ์ เกี่ยวกับอุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 1-9 เป็นเบื้องต้นไว้แล้ว 1.อุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 3           ไคโรกล่าวว่า บุคคลหมายเลข 3 คือ บุคคลที่เกิดวันที่ 3,12และ 21…

Share on Social Media
%d bloggers like this: