นวัตกรรม ใหม่ แห่งยุคกับรัฐธรรมนูญอเมริกา(6) 1

นวัตกรรม ใหม่ แห่งยุคกับรัฐธรรมนูญอเมริกา(6)

บทความ  นวัตกรรม ใหม่ แห่งยุค กับรัฐธรรมนูญอเมริกา เป็นบทความลำดับที่ 6 ของหมวด เรื่องเล่า รัฐธรรมนูญ อเมริกา  โดยจะกล่าวถึง  นวัตกรรม ใหม่ ในการสร้างรัฐธรรมนูญอเมริกา แนวคิดในการร่างรัฐธรรมนูญ หลักการในร่างรัฐธรรมนูญอเมริกา สรุปสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญอเมริกา  และคุยกับกดร.ชา อนึ่ง ในบทความที่แล้ว คือ บทความ (5) ผมได้เล่าถึง รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ของอเมริกาว่า มีความเป็นมาอย่างไรจึงมีอายุยืนยาวมาจนถึงปัจจุบัน ร่วม 231 ปี 1.เหตุใดจึงกล่าวว่า สร้างรัฐธรรมนูญอเมริกา ด้วย นวัตกรรม ใหม่ แห่งยุค การที่อเมริกาต้องต่อสู้กับบริเตนเพื่อประกาศอิสรภาพเป็นประเทศใหม่ มิใช่ดินแดนอาณานิคมอีกต่อไป ทำให้เกิดแนวคิดและหลักการใหม่ในการยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมหรือบริบทของประเทศในเวลานั้น           แนวคิดใหม่และหลักการสำคัญดังกล่าว ศาสตราจารย์ อคิล รีด…

Share on Social Media
%d bloggers like this: