หลวงตา มหาบัว(5) 1

หลวงตา มหาบัว(5)

บทความ (5) เรื่องเล่า ประสบการณ์ ปฏิบัติธรรม เพื่อคลายทุกข์: หลวงตามหาบัว เป็นการเล่าเรื่องราวของประวัติหลวงตัวมหาบัวโดยย่อ การทำบุญ ฟังธรรมและกราบหลวงมหาบัว สรุป และคุยกับดร.ชา            อนึ่งบทความก่อนหน้านี้ คือ (4) ได้เล่าถึงกัลยาณมิตร และดินแดนอริยสงฆ์ 1.คำนำ           การได้มีโอกาสได้ทำบุญกุศล ฟังธรรม สนทนาธรรม หรือปฏิบัติธรรมกับพระอริยสงฆ์นับว่าเป็นบุญวาสนาอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์ใหญ่สายวิปัสสนาในยุคสมัยปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายว่า มีพระสงฆ์ลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จำนวนมากที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยสงฆ์ รวมทั้งหลวงตามหาบัว แห่งวัดป่าบ้านตาด(วัดเกษรศีลคุณ) อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ดังจะเห็นได้จากอัฐิของหลวงตามหาบัว เวลานี้ได้กลายเป็นพระธาตุแล้วเช่นเดียวกับอัฐิของหลวงปู่มั่น และพระอริยสงฆ์ลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นอีกหลายรูป             ในบทความนี้ ผมจะได้เล่าประวัติหลวงตามหาบัวให้ท่านทราบโดยย่อ ต่อจากนั้นจะได้เล่าให้ท่านทราบว่า ในช่วงดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี เป็นเวลา 5…

Share on Social Media
%d bloggers like this: