สติปัฏฐาน 4 จะช่วยคลายทุกข์ได้อย่างไร (9) 1

สติปัฏฐาน 4 จะช่วยคลายทุกข์ได้อย่างไร (9)

สติปัฏฐาน 4 จะช่วยคลายทุกข์ให้ท่านได้อย่างไร นับเป็นบทความลำดับที่ 9 ของหมวด เรื่องเล่า ประสบการณ์ ปฏิบัติธรรม เพื่อคลายทุกข์ โดยจะกล่าวถึงการพิจารณาความไม่เที่ยงของกาย การพิจารณาความไม่เที่ยงของเวทนา การพิจารณาความไม่เที่ยงของจิต  และการพิจารณาความไม่เที่ยงของธรรม ปิดท้ายด้วย คุยกับดร.ชา 1.ความนำ             ในบทความที่แล้ว คือ บทความที่ (8) ได้เล่าถึงการนั่งสมาธิด้วยสัมมาสติเพื่อคลายทุกข์ โดยได้กล่าวถึงกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ได้แก่ การพิจารณาความไม่เที่ยงของลมหายใจเช้า-ออก การพิจารณาความไม่เที่ยงของกายภายนอก และกายภายใน             สำหรับบทความนี้ จะได้ขยายความสติปัฏฐาน 4 เพิ่มเตืม ในการพิจารณาความไม่เที่ยงของกายเพิ่มเติม การพิจารณาความไม่เที่ยงของเวทนา การพิจารณาความไม่เที่ยงของจิต และการพิจารณาความไม่เที่ยงของธรรม             การพิจารณาความไม่เที่ยงของกาย เวทนา จิต และธรรม เป็นการใช้สัมมาสติ ในขณะเจริญสัมมาสมาธิ เพื่อให้เราสามารถคลายความทุกข์ด้วยการไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน…

Share on Social Media
%d bloggers like this: