ต้องยึดเอา ประชาชน เป็นศูนย์กลาง การถ่วงดุลอำนาจตำรวจ จึงจะได้ผล(17) (New)*** 1

ต้องยึดเอา ประชาชน เป็นศูนย์กลาง การถ่วงดุลอำนาจตำรวจ จึงจะได้ผล(17) (New)***

สังคมประชาธิปไตย อำนาจอธิปไตย เป็นของประชาชน ดังนั้น ต้องยึดประชาชน เป็นศูนย์กลางเสมอ

Share on Social Media
%d bloggers like this: