เอกราช ของชาติ คือชีวิตของประเทศ (7) 1

เอกราช ของชาติ คือชีวิตของประเทศ (7)

“เอกราช ของชาติ คือชีวิตของประเทศ” เป็นบทความลำดับที่ 7 ของหมวด 9 เรื่องเล่า ประเทศไทย กับชาติมหาอำนาจ  ประกอบด้วย ความนำ  เอกราชกับวันชาติ วันชาติของประเทศชั้นนำของโลก วันชาติของกลุ่มประเทศอาเซียน สรุป และคุยกับดร.ชา 1.ความนำ           หากประเทศเป็นคน เอกราชหรืออิสรภาพของชาติ ก็คือชีวิตของประเทศ ประเทศที่ไร้เอกราชหรือขาดอำนาจอธิปไตย เพราะต้องตกเป็นเมืองงขึ้นเขา ย่อมเท่ากับประเทศนั้นได้ตายไปแล้ว หมายความว่า ดินแดนแห่งนั้นไม่มีฐานะเป็นรัฐหรือประเทศอีกต่อไป            รัฐ             ดินแดนที่จะถือว่า เป็นรัฐ ตามหลักกฎหมายปกครอง ต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย 4 ประการคือ (1) ต้องมีดินแดนที่มีอาณาเขตอันแน่นอน (2)มีประชากรอาศัยอยู่พอสมควร (3) มีรัฐบาลปกครองหรือบริหารประเทศ และ(4) มีอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดน             หากประเทศใดตกเป็นเมืองขึ้นเขา…

Share on Social Media
%d bloggers like this: