เกาหลีเหนือ เป็นประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบ (11) 1

เกาหลีเหนือ เป็นประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบ (11)

“เกาหลีเหนือ เป็นประเทศเผด็จการสมบูรณ์แบบ” เป็นบทความลำดับที่ 11 ของหมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก  มีหัวข้อประกอบด้วย ความนำ ตำแหน่งที่ตั้งของเกาหลีเหนือ  ขนาดพื้นที่ ประชากร ประวัติความเป็นมา การเมืองการปกครอง  อุดมการณ์ของชาติ ตระกูลคิม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์กับเกาหลีใต้ สิทธิมนุษยชน การทหาร สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369 “ประเทศเกาหลีเหนือ แม้เป็นประเทศขนาดเล็ก มีประชากรไม่มาก และมีฐานะยากจน แต่ก็สามารถเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ และมีความแข็งแกร่งด้านการทหาร จนสามารถกระทำการบางอย่างท้าทายประเทศมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกอย่างสหรัฐอเมริกาได้” 1.ความนำ           เมื่อได้เล่าเรื่องประเทศเกาหลีใต้ในบทความลำดับที่ 9 ของหมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก มาแล้ว หากไม่เล่าเรื่องประเทศเกาหลีเหนือ ซึ่งเป็นประเทศคู่แฝดกัน น่าจะไม่ถูกต้อง            ประเทศเกาหลีเหนือ…

Share on Social Media
%d bloggers like this: