รูปแบบการปกครอง ของ ฝรั่งเศส-รูปแบบการปกครองคล้ายไทย(9) 1

รูปแบบการปกครอง ของ ฝรั่งเศส-รูปแบบการปกครองคล้ายไทย(9)

บทความ รูปแบบการปกครอง ของ ฝรั่งเศส-รูปแบบการปกครองคล้ายไทย (9) จะได้เล่าถึงข้อมูลเบื้องต้นของฝรั่งเศส รูปแบบการปกครองของฝรั่งเศส สรุป และคุยกับดร.ชา(เปรียบเทียบรูปแบบการปกครอง ฝรั่งเศส-ไทย) สำหรับทความก่อนหน้านี้ บทความ (8) ได้เล่าถึง ข้อแตกต่างระบบตำรวจ เยอรมัน-อเมริกา และเยอรมัน-ไทย 1.ความนำ           ประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีขนาดพื้นที่และจำนวนประชากรใกล้เคียงกับประเทศไทยมาก ยิ่งกว่านั้น ประเทศไทยยังได้รับอิทธิพลทางด้านแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการปกครองจากประเทศฝรั่งเศสหลายประการ ตั้งแต่เมื่อครั้งมีการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลที่ 5  ทั้งแนวคิดในการจัดระเบียบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ตลอดจนระบบกฎหมาย 2.ข้อมูลเบื้องต้นของประเทศฝรั่งเศสที่ควรทราบ             ประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศหนึ่งที่ตั้งอยู่ในยุโรปตะวันตก และเป็นประเทศสำคัญของสหภาพยุโรปคู่กับประเทศเยอรมัน  โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของประเทศฝรั่งเศสที่ควรทราบดังนี้             2.1 ขนาดพื้นที่             ประเทศฝรั่งเศสมีพื้นที่                             543,940 ตร.กม. มากเป็นอันดับที่…

Share on Social Media
%d bloggers like this: