ระบบตำรวจ อังกฤษ: ระบบไตรภาคี (8) (New***) 1

ระบบตำรวจ อังกฤษ: ระบบไตรภาคี (8) (New***)

“ระบบตำรวจ อังกฤษ: ระบบไตรภาคี” เป็นบทความลำดับที่ 8 ของหมวด 13 เรื่องเล่า หนังสือ อีบุ๊ค  หัวข้อประกอบด้วย ความนำ วัตถุประสงค์ของหนังสือระบบตำรวจ อังกฤษ เนื้อหาและขอบเขตของหนังสือ    ระบบไตรภาคี กลไกถ่วงดุลอำนาจเพื่อประชาชน การทดลองอ่าน สรุป ถาม-ตอบ สนุกกับดร.ชา 369           “ระบบตำรวจอังกฤษ เป็นระบบตำรวจพลเรือนสังกัดท้องถิ่น จึงมีกลไกยึดโยงกับประชาชนอย่างชัดเจน ภายใต้ระบบไตรภาคี” 1.ความนำ           เรื่องราวของตำรวจ เป็นเรื่องที่สังคมไทยให้ความสนใจตลอดมา เพราะตำรวจคือผู้ถืออำนาจรัฐในการจับกุมดำเนินคดีผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหา มาสอบสวนดำเนินคดี อันเป็นด่านแรกของกระบวนการยุติธรรม หากด่านแรกทำงานอย่างถูกต้อง มีคุณธรรม และเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนเชื่อได้ว่า ในที่สุดประชาชนก็ย่อมจะได้รับความเป็นธรรมอย่างแน่นอน           แม้ว่า รัฐสภาไทยจะได้ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติไปแล้วเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ซึ่งอีกไม่นานนักก็คงจะมีผลใช้บังคับ…

อังกฤษ-ระบบตำรวจแตกต่างจากไทย(3) 2

อังกฤษ-ระบบตำรวจแตกต่างจากไทย(3)

ในบทความก่อนหน้านี้ คือ บทความ (2)ได้เล่าถึงรูปแบบการปกครองของ อังกฤษ และได้เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างไปจากรูปแบบการปกครองของประเทศไทย        สำหรับบทความ (3) นี้เป็นบทความต่อเนื่องจากบทความที่แล้ว โดยจะกล่าวถึงระบบตำรวจของประเทศอังกฤษ แยกออกเป็น 3 หัวข้อ คือระบบกฎหมายของประเทศอังกฤษ ระบบตำรวจของประเทศอังกฤษ   สรุปและข้อคิดเห็น 1.ระบบกฎหมายของประเทศอังกฤษ ด้วยเหตุผลความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น ทำให้ประเทศอังกฤษหรือสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นรัฐเดี่ยว แต่มีลักษณะบางอย่างคล้ายกับเป็นรัฐรวม  กล่าวคือ นอกจากมีรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักรแล้ว  ยังมีสภาแคว้นเวลส์ สภาแคว้นสก็อตแลนด์ และสภาแคว้นไอร์แลนด์เหนือ   และยิ่งกว่านั้น ประเทศอังกฤษเป็นเพียงประเทศเดียวในโลกที่มีรัฐธรรมนูญไม่เป็นลายลักษณ์อักษร (Unwritten Constitution) และด้วยเหตุผลความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ดังกล่าว ได้ทำให้ระบบกฎหมายของประเทศอังกฤษ แบ่งออกเป็น ๓ ระบบด้วยเช่นกัน  คือ ❶ระบบกฎหมายอังกฤษ (English Law) ใช้บังคับในอังกฤษและแคว้นเวลส์ (England and Wales) ❷…

Share on Social Media
%d bloggers like this: