ระบบตำรวจ ของ เยอรมัน-ระบบตำรวจแตกต่างจากอเมริกาและไทย (7) 1

ระบบตำรวจ ของ เยอรมัน-ระบบตำรวจแตกต่างจากอเมริกาและไทย (7)

สำหรับ บทความ ระบบตำรวจ ของ เยอรมัน-ระบบตำรวจแตกต่างจากอเมริกา(7) จะเล่าถึง ระบบกฎหมายของเยอรมัน และระบบตำรวจของเยอรมัน และปิดท้ายด้วย คุยกับดร.ชา อนึ่ง บทความก่อนหน้านี้ คือ บทความ (6) ได้เล่าการเปรียบเทียบ รูปแบบการปกครอง เยอรมันและอเมริกา และเยอรมัน-ไทย เพื่อชี้ให้เห็นว่ามีข้อแตกต่างกันอย่างไร 1.ความนำ           โดยหลักการ รูปแบบการปกครองประเทศคือตัวแม่บทใหญ่ที่ระบบย่อยต่าง ๆ ของประเทศจะต้องจัดให้สอดคล้องและสมดุลกัน การปกครองและการบริหารประเทศจึงจะเป็นไปในทิศทางทีควรจะเป็น             แม้ประเทศเยอรมันเป็นประเทศรัฐรวมเหมือนประเทศอเมริกา แต่โครงสร้างภายในรูปแบบการปกครองประเทศบางอย่างแตกต่าง จึงเป็นผลทำให้มีระบบตำรวจที่แตกต่างกัน  และหากจะเปรียบเทียบกับประเทศไทยซี่งเป็นรัฐเดี่ยวที่เน้นการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลาง ความแตกต่างก็จะมีมากยิ่งขึ้น 2.ระบบศาลของเยอรมัน           นอกจากระบบตำรวจจะต้องสอดคล้องกับรูปแบบการปกครองประเทศแล้ว ระบบตำรวจและระบบศาลก็จะต้องสอดคล้องกัน เพราะต้องทำงานประสานกันอย่างใกล้ชิด หากระบบไม่สอดคล้องกัน การประสานงานก็จะทำได้ยาก ดังนั้น ผมจึงอยากจะขอเล่าเรื่องระบบศาลของเยอรมันให้ท่านผู้อ่านทราบสักเล็กน้อยก่อนจะเล่าเรื่องระบบตำรวจเยอรมันต่อไป             กฎหมายของรัฐบาลกลางกำหนดโครงสร้างของฝ่ายตุลาการ โดยให้มลรัฐ…

Share on Social Media
%d bloggers like this: