เรื่องเล่า ระบบตำรวจ และรูปแบบการปกครอง ของประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่น่าสนใจ-ความเบื้องต้น(1) 1

เรื่องเล่า ระบบตำรวจ และรูปแบบการปกครอง ของประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่น่าสนใจ-ความเบื้องต้น(1)

บทความนี้เป็นบทความแรกของชุดหรือหมวดเรื่องเล่า ระบบตำรวจ และรูปแบบการปกครอง ของประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นเรื่องเล่าให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างระบบตำรวจและรูปแบบการปกครองประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่น่าสนใจ ซึ่งมีอยู่่ 5 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เยอรมัน อังกฤษ ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น ในฐานะอาจารย์ผู้บรรยายพิเศษของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นเวลา 9 ปี ช่วงปี พ.ศ.2551-2560 ในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 2 หัวข้อวิชา คือ วิชารัฐ อำนาจ และการบริหารนโยบายสาธารณะ และวิชาสัมมนาการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ ทำให้ผมได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าหาองค์ความรู้ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างระบบตำรวจและรูปแบบการปกครองของประเทศของประเทศที่พัฒนาแล้วดังกล่าวข้างต้น จึงอยากจะนำมาเล่าให้ท่านผู้อ่านที่สนใจได้ทราบไว้ประดับสติปัญญาบ้าง จะได้พอมีความรู้พื้นฐานคุยงกับเขารู้เรื่อง ความจริงการบริหารกิจการตำรวจเป็นเรื่องที่สังคมไทยให้ความสนใจตลอดมาเป็นอย่างมาก เพราะตำรวจเป็นหน่วยงานหลักในการจับกุมดำเนินคดีผู้กระทำความผิดทางอาญา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในขณะนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในระหว่างการปฏิรูปตำรวจและกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก็ยิ่งทำให้สังคมไทยสนใจการบริหารกิจการตำรวจมากยิ่งขึ้นว่า จะไปในทิศทางใด จะใช้แนวทางของประเทศมหาอำนาจที่พัฒนาแล้วประเทศใดเป็นงต้นแบบหรือไม่…

Share on Social Media
%d bloggers like this: