อังกฤษ-ระบบตำรวจแตกต่างจากไทย (ต่อ) (New Version***)(4) 1

อังกฤษ-ระบบตำรวจแตกต่างจากไทย (ต่อ) (New Version***)(4)

       ในบทความ (3) ได้กล่าวถึงระบบตำรวจของประเทศอังกฤษ          สำหรับบทความ (4) นี้จะเล่าถึง รายชื่อเขตตำรวจของอังกฤษ  กองกำลังชายแดนของประเทศอังกฤษ การจัดตั้งงบประมาณสนับสนุนกิจการตำรวจของประเทศอังกฤษ ระบบตำรวจของประเทศอังกฤษแตกต่างจากระบบตำรวจของประเทศไทยอย่างไร สรุปและข้อคิดเห็น และคุยกับดร.ชา 1.รายชื่อกองกำลังตำรวจประเทศอังกฤษที่น่าสนใจ           เพื่อให้ท่านผู้อ่านเข้าใจการจัดระบบตำรวจประเทศของอังกฤษได้ชัดเจนขึ้น ผมจึงขอนำรายชื่อกองกำลังตำรวจของประเทศอังกฤษที่ได้จัดให้สอดคล้องกับรูปแบบปกครองประเทศมาเล่าให้ท่านฟังพอได้มองเห็นภาพ           ปัจจุบันประเทศอังกฤษได้จัดให้มีตำรวจจำนวน 45 เขต และตำรวจหน่วยพิเศษอีก 3 หน่วย โดยยึดถือหลักว่า เขตการปกครองใดเป็นเขตขนาดใหญ่หรือมีความสำคัญสูง จะมีตำรวจเป็นของตนเอง หากเขตการปกครองใดมีขนาดใหญ่ไม่พอ ก็จะต้องร่วมกับเขตการปกครองอื่น ๆ ในการจัดให้มีตำรวจเป็นของตนเองขึ้นมาเขตหนึ่ง  ซึ่งอาจแยกออกเป็น           1.1ตำรวจสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งเดียว เช่น ตำรวจกรุงลอนดอน City of London Police) มีอัตรากำลังตำรวจ 676 คน…

เปรียบเทียบ ระบบตำรวจไทยกับระบบตำรวจสหรัฐอเมริกา(2) 2

เปรียบเทียบ ระบบตำรวจไทยกับระบบตำรวจสหรัฐอเมริกา(2)

เพื่อคลายข้อกังขาของท่านทั้งหลาย ผมจึงเขียนบทความ (2) เรื่องเล่า เปรียบเทียบกับระบบตำรวจไทยกับระบบตำรวจสหรัฐอเมริกา: ระบบของรัฐเดี่ยวกับระบบของรัฐรวม ขึ้นมา โดยมีประเด็นในการเปรียบเทียบ ดังนี้ เปรียบเทียบระบบการเมืองการปกครองประเทศ เปรียบเทียบระบบตำรวจไทยกับระบบตำรวจสหรัฐอเมริกา หากจะปรับระบบตำรวจไทยให้เป็นระบบตำรวจสหรัฐอเมริกาจะเป็นไปได้หรือไม่ สรุปและข้อคิดเห็น           ในบทความก่อนหน้านี้ คือบทความ เรื่องเล่า ระบบตำรวจสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้โพสต์เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2563 ได้เล่าเรื่องระบบตำรวจสหรัฐอเมริกา ให้ท่านผู้อ่านทราบพอสังเขปแล้ว ผมเชื่อว่า ท่านคงอยากจะทราบต่อไปว่า ระบบตำรวจของไทยแตกต่างไปจากระบบตำรวจสหรัฐอเมริกาอย่างไรบ้าง หากจะปรับระบบตำรวจไทยให้คล้าย ๆ ระบบตำรวจสหรัฐอเมริกาจะเป็นเป็นไปได้หรือไม่ 1.เปรียบเทียบระบบการเมืองการปกครองประเทศไทย กับระบบการเมืองการปกครองประเทศสหรัฐอเมริกา           1.1 รูปแบบของรัฐ             ❶สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศรัฐรวม (United States) มีรัฐบาลสองระดับ คือ รัฐบาลกลาง และรัฐบาลมลรัฐจำนวน 50…

Share on Social Media
%d bloggers like this: