เปรียบเทียบ ระบบตำรวจไทยกับระบบตำรวจสหรัฐอเมริกา(2) 1

เปรียบเทียบ ระบบตำรวจไทยกับระบบตำรวจสหรัฐอเมริกา(2)

เพื่อคลายข้อกังขาของท่านทั้งหลาย ผมจึงเขียนบทความ (2) เรื่องเล่า เปรียบเทียบกับระบบตำรวจไทยกับระบบตำรวจสหรัฐอเมริกา: ระบบของรัฐเดี่ยวกับระบบของรัฐรวม ขึ้นมา โดยมีประเด็นในการเปรียบเทียบ ดังนี้ เปรียบเทียบระบบการเมืองการปกครองประเทศ เปรียบเทียบระบบตำรวจไทยกับระบบตำรวจสหรัฐอเมริกา หากจะปรับระบบตำรวจไทยให้เป็นระบบตำรวจสหรัฐอเมริกาจะเป็นไปได้หรือไม่ สรุปและข้อคิดเห็น           ในบทความก่อนหน้านี้ คือบทความ เรื่องเล่า ระบบตำรวจสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้โพสต์เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2563 ได้เล่าเรื่องระบบตำรวจสหรัฐอเมริกา ให้ท่านผู้อ่านทราบพอสังเขปแล้ว ผมเชื่อว่า ท่านคงอยากจะทราบต่อไปว่า ระบบตำรวจของไทยแตกต่างไปจากระบบตำรวจสหรัฐอเมริกาอย่างไรบ้าง หากจะปรับระบบตำรวจไทยให้คล้าย ๆ ระบบตำรวจสหรัฐอเมริกาจะเป็นเป็นไปได้หรือไม่ 1.เปรียบเทียบระบบการเมืองการปกครองประเทศไทย กับระบบการเมืองการปกครองประเทศสหรัฐอเมริกา           1.1 รูปแบบของรัฐ             ❶สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศรัฐรวม (United States) มีรัฐบาลสองระดับ คือ รัฐบาลกลาง และรัฐบาลมลรัฐจำนวน 50…

Share on Social Media
%d bloggers like this: