อังกฤษ-ระบบตำรวจแตกต่างจากไทย (ต่อ) (New Version***)(4) 1

อังกฤษ-ระบบตำรวจแตกต่างจากไทย (ต่อ) (New Version***)(4)

       ในบทความ (3) ได้กล่าวถึงระบบตำรวจของประเทศอังกฤษ          สำหรับบทความ (4) นี้จะเล่าถึง รายชื่อเขตตำรวจของอังกฤษ  กองกำลังชายแดนของประเทศอังกฤษ การจัดตั้งงบประมาณสนับสนุนกิจการตำรวจของประเทศอังกฤษ ระบบตำรวจของประเทศอังกฤษแตกต่างจากระบบตำรวจของประเทศไทยอย่างไร สรุปและข้อคิดเห็น และคุยกับดร.ชา 1.รายชื่อกองกำลังตำรวจประเทศอังกฤษที่น่าสนใจ           เพื่อให้ท่านผู้อ่านเข้าใจการจัดระบบตำรวจประเทศของอังกฤษได้ชัดเจนขึ้น ผมจึงขอนำรายชื่อกองกำลังตำรวจของประเทศอังกฤษที่ได้จัดให้สอดคล้องกับรูปแบบปกครองประเทศมาเล่าให้ท่านฟังพอได้มองเห็นภาพ           ปัจจุบันประเทศอังกฤษได้จัดให้มีตำรวจจำนวน 45 เขต และตำรวจหน่วยพิเศษอีก 3 หน่วย โดยยึดถือหลักว่า เขตการปกครองใดเป็นเขตขนาดใหญ่หรือมีความสำคัญสูง จะมีตำรวจเป็นของตนเอง หากเขตการปกครองใดมีขนาดใหญ่ไม่พอ ก็จะต้องร่วมกับเขตการปกครองอื่น ๆ ในการจัดให้มีตำรวจเป็นของตนเองขึ้นมาเขตหนึ่ง  ซึ่งอาจแยกออกเป็น           1.1ตำรวจสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งเดียว เช่น ตำรวจกรุงลอนดอน City of London Police) มีอัตรากำลังตำรวจ 676 คน…

อังกฤษ-ระบบตำรวจแตกต่างจากไทย(3) 2

อังกฤษ-ระบบตำรวจแตกต่างจากไทย(3)

ในบทความก่อนหน้านี้ คือ บทความ (2)ได้เล่าถึงรูปแบบการปกครองของ อังกฤษ และได้เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างไปจากรูปแบบการปกครองของประเทศไทย        สำหรับบทความ (3) นี้เป็นบทความต่อเนื่องจากบทความที่แล้ว โดยจะกล่าวถึงระบบตำรวจของประเทศอังกฤษ แยกออกเป็น 3 หัวข้อ คือระบบกฎหมายของประเทศอังกฤษ ระบบตำรวจของประเทศอังกฤษ   สรุปและข้อคิดเห็น 1.ระบบกฎหมายของประเทศอังกฤษ ด้วยเหตุผลความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น ทำให้ประเทศอังกฤษหรือสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นรัฐเดี่ยว แต่มีลักษณะบางอย่างคล้ายกับเป็นรัฐรวม  กล่าวคือ นอกจากมีรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักรแล้ว  ยังมีสภาแคว้นเวลส์ สภาแคว้นสก็อตแลนด์ และสภาแคว้นไอร์แลนด์เหนือ   และยิ่งกว่านั้น ประเทศอังกฤษเป็นเพียงประเทศเดียวในโลกที่มีรัฐธรรมนูญไม่เป็นลายลักษณ์อักษร (Unwritten Constitution) และด้วยเหตุผลความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ดังกล่าว ได้ทำให้ระบบกฎหมายของประเทศอังกฤษ แบ่งออกเป็น ๓ ระบบด้วยเช่นกัน  คือ ❶ระบบกฎหมายอังกฤษ (English Law) ใช้บังคับในอังกฤษและแคว้นเวลส์ (England and Wales) ❷…

Share on Social Media
%d bloggers like this: