ระบบ ตำรวจแห่งชาติ ญี่ปุ่นกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น (13) 1

ระบบ ตำรวจแห่งชาติ ญี่ปุ่นกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น (13)

บทความ (13) ระบบตำรวจแห่งชาติ ญี่ปุ่น กระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น โดยจะกล่าวถึง บทบาทของตำรวจต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมญี่ปุ่น ระบบตำรวจญี่ปุ่นยุคก่อนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ระบบตำรวจญี่ปุ่นยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สรุป และคุยกับดร.ชา (แนวคิดระบบตำรวจ ญี่ปุ่น)             ในบทความที่แล้ว (12) ตำรวจแห่งชาติ ได้เล่าเรื่องรูปแบบการปกครองญี่ปุ่นยุคก่อนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 และรูปแบบการปกครองญี่ปุ่นยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนกระทั่งปัจจุบัน 1.ความนำ             ในบทความที่แล้ว คือบทความ (12) คงจะทำให้ท่านผู้อ่านทราบและเข้าใจรูปแบบการปกครองของประเทศญี่ปุ่นได้ดี ทั้งในช่วงก่อนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 และช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนกระทั่งปัจจุบัน กล่าวคือ รูปแบบการปกครองของประเทศญี่ปุ่นยุคก่อนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นรัฐเดี่ยวที่เน้นการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลาง โดยมีการปกครองส่วนภูมิภาค             แต่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2…

Share on Social Media
%d bloggers like this: