สหรัฐอเมริกา-ระบบตำรวจและรูปแบบการปกครอง อันสลับซับซ้อน(1) 1

สหรัฐอเมริกา-ระบบตำรวจและรูปแบบการปกครอง อันสลับซับซ้อน(1)

ในช่วงปีพ.ศ.2551-2460 ผมได้รับเกียรติจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้เป็นอาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 2 หัวข้อวิชา คือ วิชารัฐ อำนาจ และการบริหารนโยบายสาธารณะ และวิชาสัมมนาการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ ทำให้ผมได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าหาองค์ความรู้ในเรื่องขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารกิจการตำรวจของประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศ รวมทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้น เมื่อมีข่าวพาดหัวไปทั่วโลกทางสื่อต่าง ๆ ถึงเหตุการณ์ที่ตำรวจเมืองมินนีแอโพลิส มลรัฐมินนีโซตา ได้ฆ่าผู้ต้องหาผิวดำด้วยการใช้เข่ากดคอไว้จนเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาคนนั้นถึงแก่ความตาย จึงทำให้ผมเกิดความคิดอยากจะนำเรื่องราวของระบบตำรวจของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นระบบที่สลับซับซ้อนมาเล่าให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบพอสังเขป โดยหัวข้อที่จะเล่า ประกอบด้วย เหตุการณ์ประท้วงการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจในสหรัฐอเมริกา ระบบการเมืองการปกครองสหรัฐอเมริกา ระบบตำรวจภายใต้ระบบการเมืองการปกครองสหรัฐอเมริกา ความสลับซับซ้อนของระบบตำรวจสหรัฐอเมริกา ระบบศาลสหรัฐอเมริกา และสรุปและข้อคิดเห็น 1.เหตุการณ์ประท้วงการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจในสหรัฐอเมริกา           มลรัฐมินนีโซตา เป็นมลรัฐที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกตอนกลางด้านบน อยู่ติดทะเลสาบทั้งห้า เป็นมลรัฐลำดับที่ 32 ของสหรัฐอเมริกา โดยมีเมืองมินนีแอโพลิส เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของมลรัฐ มีประชากรประมาณ 372,811 คน…

Share on Social Media
%d bloggers like this: