ประวัติ อินโดนีเซียที่น่าสนใจ (28)(New***) 1

ประวัติ อินโดนีเซียที่น่าสนใจ (28)(New***)

ประวัติ อินโดนีเซีย เป็นบทความลำดับที่ 28 ของหมวด 12 เรื่องเล่า กลุ่มประเทศอาเซียน หัวข้อประกอบด้วย ความนำ การแบ่งยุคประวัติ อินโดนีเซีย ประวัติ อินโดนีเซีย ยุควัฒนธรรมพุทธ-ฮินดู ยุครัฐอิสลาม  ยุคอาณานิคม ยุคกำเนิดอินโดนีเซีย ยุคประธานาธิบดีซูการ์โน ยุคระเบียบใหม่ ยุคปฏิรูป    และสรุป 1.ความนำ           ในบทความที่แล้ว ได้เล่าเรื่อง ประเทศ บรูไน เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา รูปแบบการปกครอง และเศรษฐกิจ โดยบรูไน เป็นประเทศที่มีประชากรน้อยที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน และมีพื้นที่เล็กเป็นอันดับสองรองลงมาจากสิงคโปร์             สำหรับบทความนี้ ต้องการจะเล่าเรื่องประวัติ อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน ในส่วนที่เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของประเทศ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 7 ยุค คือ ยุควัฒนธรรมพุทธ-ฮินดู…

Share on Social Media
%d bloggers like this: