ประสบการณ์อันยาวนานในการรู้จักตนเองและคนรอบข้าง: มูลเหตุจูงใจ(2) 1

ประสบการณ์อันยาวนานในการรู้จักตนเองและคนรอบข้าง: มูลเหตุจูงใจ(2)

มูลเหตจูงใจในการนำในการเขียนบทความชุด เรื่องเล่าความสนุกกับประสบการณ์อันยาวในการรู้จักตนเองและคนรอบข้าง มีอยู่ 5 ประการ กล่าวคือ ข้อแรก ผมได้พิสูจน์ด้วยตนเองตามหลักของการวิจัยวิธีนิรนัย (Deduction)  มาเป็นระยะเวลายาวนานร่วม 45 ปีแล้วเห็นว่า การรู้จักอุปนิสัยบุคคลจากตัวเลขวันที่ที่เกิดเชื่อถือได้ ข้อสอง การรู้จักอุปนิสัยบุคคล จะทำให้เราทราบว่าควรจะปรับรูปแบบความสัมพันธ์กับบุคคลนั้นให้ดีได้อย่างไร ข้อสาม อุปนิสัยบ่งบอกพฤติกรรมและเส้นทางในอนาคตของบุคคล ข้อสี่ หากปรับอุปนิสัยได้ เส้นทางในอนาคตก็อาจจะเปลี่ยนได้ และข้อสุดท้าย คืออาจจะมีข้อจำกัดในการปรับอุปนิสัย 1.ประสบการณ์จากการพิสูจน์ความจริงด้วยวิธีการนิรนัย (Deduction) การพิสูจน์ความจริงด้วยวิธีการนิรนัย หมายความว่า กรณีมีหลักการในบางเรื่อง ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปอยู่แล้ว แต่เรามีความสงสัยว่า หลักการดังกล่าวจะยังเป็นความจริงอยู่ไหม เราจึงกำหนดกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้พิสูจน์ความจริงดังกล่าว ต่อจากนั้น ก็เก็บรวบรวมข้อมูล และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ว่า เป็นไปตามหลักการที่เราต้องการจะพิสูจน์หรือไม่ เพียงใด             หากผลการพิสูจน์ปรากฏว่า หลักการดังกล่าวถูกต้อง ก็เท่ากับเป็นการยืนยันความถูกต้องของหลักการนั้น แต่ถ้าผลการพิสูจน์ออกมาว่า หลักการดังกล่าวไม่ถูกต้อง ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมา            …

Share on Social Media
%d bloggers like this: