การแก้ปัญหาโรคโควิด-19 ระบาด ของประเทศสหรัฐอเมริกาล้มเหลวเป็นเพราะสาเหตุใด-มองจากมิติด้านการเมืองการปกครอง (New Version)(1) 1

การแก้ปัญหาโรคโควิด-19 ระบาด ของประเทศสหรัฐอเมริกาล้มเหลวเป็นเพราะสาเหตุใด-มองจากมิติด้านการเมืองการปกครอง (New Version)(1)

   บทความ (1) การแก้ปัญหาโรคโควิด-19 ระบาดของประเทศสหรัฐอเมริกาล้มเหลวเป็นเพราะเหตุใด-มองจากมิติด้านการเมืองการปกครอง นี้ ต้องการจะมองสาเหตุแห่งความล้มเหลวในการแก้ปัญหาโรคโควิด-19 ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมองจากมิติทางด้านการเมืองการปกครอง ได้แก่ ความนำ  รัฐธรรมนูญกับรูปแบบการปกครองประเทศ  การบริหารมลรัฐของอเมริกาแตกต่างไปจากการบริหารจังหวัดของไทย สรุป และปิดท้ายด้วยการคุยกับ ดร.ชา อนึ่ง ในบทความก่อนหน้านี้ ผมได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารสถานการณ์โรคโควิด-19 จำนวน 10 ประการ 1.ความนำ ขณะนี้ สหรัฐอเมริกา กำลังเผชิญปัญหาโรคโควิด-19 ระบาดอย่างรุนแรงต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาหลายเดือนโดยมียอดผู้ติดเชื้อและยอดผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลก อย่างสถิติเมื่อวันที่ 23 กรกฎกคม 2563 สหรัฐอเมริกามียอดผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 4,100,875 ราย และเสียชีวิต 146,183 ราย และไม่มีทีท่าว่าจะลดน้อยลง           คำถามคือ เป็นเพราะเหตุใด ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลก มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยการด้านต่าง ๆ รวมทั้งด้านการแพทย์มากที่สุดในโลก…

Share on Social Media
%d bloggers like this: