พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่ (16)(New***) 1

พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่ (16)(New***)

“พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่” นับเป็นบทความลำดับที่ 16 ของหมวด 7 เรื่องเล่า ประสบการณ์ปฏิบัติธรรม เพื่อคลายทุกข์ มีเนื้อหาประกอบด้วย ความนำ  พระพุทธเจ้ามีหลักคำสอนว่าอย่างไร   ประเภทของโรค โรคเรื้อรัง โรคเรื้อรังที่น่าสนใจ แนวทางในการรักษาโรคเรื้อรัง คาถารักษาโรคทุกโรคของพระพุทธเจ้า ทำไมจึงควรนำคาถานี้ไปใช้ในการรักษาโรคเรื้อรัง ประสบการณ์ในการนำคาถานี้มาใช้ ขั้นตอนและแนวทางในการนำคาถานี้ไปใช้ การบริกรรมคาถา การอธิษฐานจิต การสั่งจิตใต้สำนึก การสร้างมโนภาพ  ตัวอย่างการอธิษฐานจิตรวมทุกโรค ตัวอย่างการอธิษฐานจิตเฉพาะโรค สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369           บทความสุดท้ายที่ผมได้เขียนไว้ในหมวด 7 เรื่องเล่า ประสบการณ์ปฏิบัติธรรม คือ การ ปล่อย วาง จะนำมาซึ่งการคลายทุกข์ (15) “ ทุกขาทุกขัง สุปิตัง สัมปจิตฉามิ…

ท่าเอาศีรษะลงพื้นของการฝึกโยค

คิดออกนอกกรอบ – คิดบวกออกด้านข้าง(3)

ความหมายของ การคิดนอกกรอบ (Think outside the box)             การคิดนอกกรอบ หมายถึง การคิดบวกออกไปทางด้านข้าง (Lateral Thinking) เพื่อทำให้เกิดความคิดใหม่ ๆ ในการหาทางออกหรือแก้ปัญหา หลังจากเห็นว่า ความคิดในการแก้ปัญหาแบบเดิม ๆ ถึงทางตัน จนไม่อาจจะแก้ปัญหาได้ จึงจำเป็นต้องหาความคิดใหม่ ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหา การคิดออกนอกกรอบไปทางด้านข้าง เป็นความคิดที่ไม่มีขอบเขตจำกัด การคิดออกนอกกรอบ-การคิดในแนวนอน                 การคิดในกรอบ คือการคิดในแนวตั้งหรือแนวดิ่ง (Vertical Thinking)  คิดจากข้างบนลงข้างล่าง เมื่อข้างบนสั่งการมาหรือพาปฏิบัติอย่างไร ข้างล่างก็ต้องเชื่อฟังหรือปฏิบัติตาม โดยไม่มีข้อแม้           พื้นฐานของการคิดออกนอกกรอบ คือ การคิดบวก ทำให้คนคิดมีอิสระในการใช้ความคิดได้อย่างเต็มที่ เพราะไม่ต้องคอยเชื่อฟังคำสั่งของใครที่อยู่ข้างบน จึงเป็นการคิดในแนวนอน (Horizontal Thinking) ตามภาพข้างบน…

Share on Social Media
%d bloggers like this: