ความสัมพันธ์อันดีกับมิตรประเทศ เป็นภูมิคุ้มกันให้ชาติไทย (9)(New***) 1

ความสัมพันธ์อันดีกับมิตรประเทศ เป็นภูมิคุ้มกันให้ชาติไทย (9)(New***)

1.ความนำ ความสัมพันธ์อันดีกับมิตรประเทศ เป็นภูมิคุ้มกันให้ชาติไทย เป็นบทความความลำดับที่ 9 ของหมวด 9 เรื่องเล่า ประเทศไทย กับชาติมหาอำนาจ โดยจะกล่าวถึง ความนำ ความสัมพันธ์กับมิตรประเทศในอดีต การเจริญพระราชไมตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า สรุป และคุยกับดร.ชา         อนึ่งในบทความที่แล้ว (8) ได้กล่าวถึง ระเบียบการ บริหารราชการแผ่นดิน-ต้องปฏิรูป เพื่อความอยู่รอดของสยาม           การที่รัฐหรือประเทศหนึ่งจะสามารถดำรงความเป็นเอกราชได้อย่างยั่งยืน นอกจากประเทศนั้นจะต้องมีความเข้มแข็งภายในแล้ว ยังจะต้องได้รับการรับรองและสนับสนุนจากมิตรประเทศด้วย             หากประเทศใดปิดประเทศ ไม่ยอมคบค้าสมาคมกับประเทศอื่นใด ประเทศนั้นต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว ไม่มีมิตรประเทศคอยสนับสนุนหรือช่วยเหลือทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม             โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปัจจุบันนี้เป็นยุคโลกาภิวัตน์ ที่ทุกประเทศทั่วโลกเสมือนหนึ่งเป็นประเทศเดียวกัน ถือเป็นยุคโลกไร้พรมแดน เหตุการณ์ที่เกิดในประเทศหนึ่งอาจจะลุกลามไปสู่ประเทศอื่น ๆ ได้ไม่ยาก อย่างเช่นปัญหาโรคโควิด-19 ระบาด เริ่มต้นที่ประเทศจีน…

Share on Social Media
%d bloggers like this: