ปกหนังสื่ออีบุ๊ค ดร.ชา เล่ม 2

แรงบันดาลใจ เข้าสู่อาชีพปลัดอำเภอหรือนักปกครอง (3)

แรงบันดาลใจ เข้าสู่อาชีพปลัดอำเภอ เป็นบทความลำดับที่ 3 ของหมวด 13 เรื่องเล่า หนังสืออีบุ๊ค ดร.ชา จะกล่าวถึง ความนำ หนังสืออีบุ๊ค ปลัดอำเภอ อาชีพนี้ ดี  ส่วนที่หนึ่ง ส่วนที่สอง แรงบันดาลใจ เข้าสู่อาชีพปลัดอำเภอ ส่วนที่สอง ส่วนที่สาม การจัดจำหน่าย สรุป 1.ความนำ           ในบทความที่แล้ว (2) ผมได้แนะนำให้ท่านผู้อ่าน รู้จักหนังสืออีบุ๊คเล่มแรกของผม คือ สนุกกับการสร้างมนุษยสัมพันธ์อันดี ด้วยเลข 1-9 ซึ่งเป็นหนังสือคู่มือในการรู้จักตนเองและอุปนิสัยของคนรอบข้างด้วยวิธีการที่ง่าย ๆ ด้วยเลข 1-9 พร้อมกับได้แนะนำวิธีการนำหลักการดังกล่าวไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน กล่าวคือ ให้หมั่นสังเกตอุปนิสัยบุคคลรอบข้างหรือแม้แต่อุปนิสัยของตนเองว่า เป็นไปตามที่ไคโรได้กล่าวไว้หรือไม่             สำหรับบทความนี้ ผมต้องการจะแนะนำหนังสืออีบุ๊คเล่มที่ 2…

อาชีพ-นักปกครองเริ่มต้นด้วยตำแหน่งปลัดอำเภอ

หากท่านต้องการมีอาชีพเป็นนักปกครอง ต้องเริ่มต้นด้วยการสอบแข่งขันเข้ารับราชการเป็นนักปกครอง ในตำแหน่งปลัดอำเภอ  (Assistant chief district officer)   โดยผมจะขอแบ่งปลัดอำเภอออกเป็น ๓ ยุค คือ ปลัดอำเภอยุคระบบชั้นยศ ปลัดอำเภอยุคระบบพี.ซี. และปลัดอำเภอยุคปัจจุบันคือยุคระบบแท่ง  ชีวิตราชการของผมเริ่มต้นด้วยตำแหน่งปลัดอำเภอยุคระบบชั้นยศ ๑.ปลัดอำเภอในยุคระบบชั้นยศ          ระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนไทยในช่วงก่อนปี พ.ศ.๒๕๑๘ เป็นระบบชั้นยศในทำนองเดียวกับระบบทหารและตำรวจ โดยแบ่งข้าราชการพลเรือนออกเป็น ๕ ชั้น คือ ชั้นจัตวา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก และชั้นพิเศษ             ภายใต้ระบบชั้นยศ ปลัดอำเภอเป็นตำแหน่งที่เริ่มต้นด้วยชั้นตรี อย่างทีเรียกว่าปลัดอำเภอตรี การแต่งเครื่องแบบประดับเครื่องหมาย ๑ ขีดใหญ่ ผู้ที่จะสมัครสอบเป็นปลัดอำเภอตรีได้ ต้องจบปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์             ท่านเชื่อไหมว่า ปลัดอำเภอยุคนี้ ไม่มีคนสวยเลย มีแต่คนรูปหล่อ…

Share on Social Media
%d bloggers like this: