ประเทศไทย ต้องอยู่ท่ามกลางแรงกดดันของชาติมหาอำนาจตลอดมา เพราะเหตุใด (1) (New***) 1

ประเทศไทย ต้องอยู่ท่ามกลางแรงกดดันของชาติมหาอำนาจตลอดมา เพราะเหตุใด (1) (New***)

บทความนี้ นับเป็นบทความลำดับที่ 1 ของหมวด 9 เรื่องเล่า ประเทศไทยกับชาติมหาอำนาจ โดยจะกล่าวถึง แรงบันดาลใจในการเขียนบทความหมวดนี้  สาเหตุที่ทำให้ประเทศไทยต้องอยู่ภายใต้แรงกดกันของชาติมหาอำนาจตลอดมา ชาติมหาอำนาจที่ได้แข่งขันสร้างอิทธิพลในประเทศไทยในยุคต่าง ๆ และสรุป อนึ่ง ก่อนหน้านี้ ผมได้เขียนบทความ หมวด เรื่องเล่า รัฐธรรมนูญอเมริกา มาแล้ว จำนวน 8 บทความ โดยบทความล่าสุด คือ ทำไม การปฏิวัติรัฐประหาร จึงยากที่จะเกิดขึ้นได้ในอเมริกา ซึ่งเป็นชุดบทความที่จะช่วยให้ท่านมองเห็นภาพการเมืองการปกครองของอเมริกาซึ่งกำลังมีปัญหาต่อความมั่นคงของไทยอยู่ในเวลานี้ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 1.แรงบันดาลใจในการเขียนบทความหมวดนี้           การที่ผมเกิดแรงบันดาลใจเขียนบทความนี้ขึ้นมา ก็เนื่องจากเห็นว่า ประเทศไทยของเราในขณะนี้กำลังเผชิญวิกฤตการณ์การเมืองครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่ง ด้วยสาเหตุสำคัญ 2 ประการ คือ 1.1ความขัดแย้งระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่า ความต้องการคนรุ่นใหม่จำนวนหนึ่งได้แสดงออกมาในรูปของข้อเรียกร้องในรูปแบบต่าง ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อม็อบเดินขบวนอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 จนกระทั่งทุกวันนี้ โดยอ้างว่า ต้องการพัฒนาประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบตะวันตกโดยสมบูรณ์…

Share on Social Media
%d bloggers like this: