จิตใต้สำนึก-การออกคำสั่งจากภายนอก(5) 1

จิตใต้สำนึก-การออกคำสั่งจากภายนอก(5)

หัวข้อที่ผมจะนำมาเล่าประกอบด้วย ภูมิหลัง แนวคิดเบื้องต้น ประเภทของจิต การวิเคราะห์ปัญหาและการกำหนดเป้าหมาย  หลักการเบื้องต้นของการฝึกสั่งจิตใต้สำนึก วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการสั่งจิตใต้สำนึก การสั่งจิตใต้สำนึกจากายนอก การสั่งจิตใต้สำนึกจากภายใน การประเมินผลและการปรับเป้าหมาย สรุปและข้อคิดเห็น โดยในบทความ (2) ได้กล่าวถึงประสบการณ์การสั่งจิตใต้สำนึก:แนวคิดเบื้องต้นและบทความ (4) เป็นการเล่าถึงหลักการเบื้องต้นของการฝึกสั่งจิตใต้สำนึก สำหรับบทความ (5) จิตใต้สำนึก-การออกคำสั่งจากภายนอก จะกล่าวถึง ความหมายของการสั่งจิตใต้สำนึกจากภายนอก การออกคำสั่งผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า ปัญหาอุปสรรคของการออกคำสั่งจากภายนอก และสรุปและข้อคิดเห็น 1.ความหมายของการสั่งจิตใต้สำนึกจากภายนอก           การสั่งจิตใต้สำนึกจากภายนอก หมายถึง การที่มีสิ่งภายนอกมากระทบประสาทสัมผัสทั้งห้า คือ ตา หู จมูก ลิ้น และกาย ของเรา  และจิตสำนึกของเราได้สั่งผ่านลงไปยังใต้สำนึกบ่อย ๆ  จนจิตใต้สำนึกยอมรับว่า สิ่งที่จิตสำนึกสั่งเข้าไปบ่อย ๆ เป็นคำสั่งที่จะต้องจดจำไว้เป็นระบบอัตโนมัติของจิตตามที่จิตสำนึกต้องการจะให้เป็น             การที่ตาได้เห็น หูได้ยิน…

Share on Social Media
%d bloggers like this: