รัฐประหารหรือการปฏิวัติ ยากที่จะเกิดขึ้นในอเมริกาเพราะอะไร(8)(New***) 1

รัฐประหารหรือการปฏิวัติ ยากที่จะเกิดขึ้นในอเมริกาเพราะอะไร(8)(New***)

บทความ “รัฐประหารหรือการปกิวัติ ในอเมริกา ยากที่จะเกิดขึ้นได้เพราะอะไร ” เป็นบทความลำดับที่ 8 ของหมวด เรื่องเล่า รัฐธรรมนูญอเมริกา โดยจะกล่าวถึง ความนำ  รัฐประหารในอเมริกา ยากที่จะเกิดขึ้นได้เพราะอะไร อุดมการณ์ทางการเมืองของชาวอเมริกัน การถ่วงดุลอำนาจระหว่างฝ่ายต่าง ๆ  ตามรัฐธรรมนูญอเมริกา วิเคราะห์โอกาสในการกระทำปฏิวัติรัฐประหารในอเมริกา สรุป และคุยกับดร.ชา อนึ่ง ในบทความที่แล้ว (7) ผมได้กล่าวถึง การ แก้ไข ปัญหา วิกฤตการเมืองของอเมริกา ด้วยรัฐธรรมนญ 1.ความนำ การปฏิวัติหรือยึดอำนาจในบางประเทศที่มียังมีปัญหาขาดเสถียรภาพทางการเมือง มีโอกาสเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง แม้ในโลกยุคปัจจุบันที่ถือกันว่า เป็นโลกยุคโลกาภิวัตน์ ทำให้การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยในประเทศเหล่านั้น มีอาการสะดุด ต้องเริ่มต้นใหม่กลับไปกลับมาหลายครั้ง ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองมาโดยตลอดนับตั้งแต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2475 จนกระทั่งปัจจุบัน             สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา นับตั้งแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี ค.ศ.1789 แทนรัฐบัญญัติของสมาพันธรัฐอเมริกา ปี…

Share on Social Media
%d bloggers like this: