ประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีกับบุคคลลรอบข้าง-บุคคลหมายเลข 1 (3) 1

ประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีกับบุคคลลรอบข้าง-บุคคลหมายเลข 1 (3)

เรื่องเล่าความสนุกกับประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์กับคนรอบข้าง: บุคคลหมายเลข 1   จะกล่าวถึง อุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 1 ตามที่ไคโรได้กล่าวไว้ ประสบการณ์ในการเรียนรู้อุปนิสัยและบุคลิกลักษณะของงบุคคลหมายเลข 1 ตัวอย่างบุคคลหมายเลข 1 ที่น่าสนใจ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของบุคคลหมายเลข 1 การปรับรูปแบบหรือลักษณะความสัมพันธ์กับบุคคลหมายเลข 1 และ สรุปและข้อเสนอแนะ อนึ่ง ในบทความ (1) ผมได้เล่า ประสบการณ์ เกี่ยวกับอุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 1-9 เป็นเบื้องต้นไว้แล้ว 1.อุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 1           ไคโรกล่าวว่า บุคลหมายเลข 1 ได้แก่ บุคคลที่เกิดวันที่ 1, 19,28 ของแต่ละเดือน             บุคคลหมายเลข 1 มีอุปนิสัยทะเยอทะยาน ต้องการเป็นใหญ่หรือเป็นหัวหน้า มีความคิดริเริ่ม…

Share on Social Media
%d bloggers like this: