ประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้าง-บุคคลหมายเลข 9 (11) 1

ประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้าง-บุคคลหมายเลข 9 (11)

เรื่องเล่าความสนุกกับประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์กับคนรอบข้าง: บุคคลหมายเลข 9 ผู้มีความกล้าหาญและอุปนิสัยผสม  โดยจะกล่าวถึง อุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 9 ตามที่ไคโรได้กล่าวไว้ ประสบการณ์ในการเรียนรู้อุปนิสัยและบุคลิกลักษณะของบุคคลหมายเลข 9 ตัวอย่างบุคคลหมายเลข 9 ที่น่าสนใจ  บุคคลหมายเลข 9 ผู้ไม่ละความพยายาม การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของบุคคลหมายเลข 9  การปรับรูปแบบหรือลักษณะความสัมพันธ์กับบุคคลหมายเลข 9  สรุปและข้อเสนอแนะ อนึ่ง ในบทความ (1) ผมได้เล่า ประสบการณ์ เกี่ยวกับอุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 1-9 เป็นเบื้องต้นไว้แล้ว 1.อุปนิสัยบุคคลหมายเลข 9           บุคคลหมายเลข 9 ได้แก่ บุคคลที่เกิดวันที่ 9,18 และ 27 ของแต่ละเดือน           ไคโรกล่าวว่า อุปนิสัยของบุคคลหมายเลข  9…

Share on Social Media
%d bloggers like this: