ประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้าง-บุคคลหมายเลข 8(10) 1

ประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้าง-บุคคลหมายเลข 8(10)

เรื่องเล่าความสนุกกับประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์กับคนรอบข้าง: บุคคลหมายเลข 8 ผู้มีชีวิตพลิกผัน  โดยจะกล่าวถึง อุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 8 ตามที่ไคโรได้กล่าวไว้ ประสบการณ์ในการเรียนรู้อุปนิสัยและบุคลิกลักษณะของบุคคลหมายเลข 8 ตัวอย่างบุคคลหมายเลข 8 ที่น่าสนใจ  บุคคลหมายเลข 8 ผู้อุทิศตนเพื่อแผ่นดินไทย การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของบุคคลหมายเลข 8  การปรับรูปแบบหรือลักษณะความสัมพันธ์กับบุคคลหมายเลข 8  สรุปและข้อเสนอแนะ อนึ่ง ในบทความ (1) ผมได้เล่า ประสบการณ์ เกี่ยวกับอุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 1-9 เป็นเบื้องต้นแล้ว 1.อุปนิสัยบุคคลหมายเลข 8           บุคคลหมายเลข 8 ได้แก่ บุคคลที่เกิดวันที่ 8,17 และ 26 ของแต่ละเดือน             ไคโรกล่าวว่า อุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 8…

Share on Social Media
%d bloggers like this: