ประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้าง-บุคคลหมายเลข 7(9) 1

ประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้าง-บุคคลหมายเลข 7(9)

เรื่องเล่าความสนุกกับประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์กับคนรอบข้าง: บุคคลหมายเลข 7 ผู้รักความเป็นอิสระและเป็นตัวของตัวเอง  โดยจะกล่าวถึง อุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 7 ตามที่ไคโรได้กล่าวไว้ ประสบการณ์ในการเรียนรู้อุปนิสัยและบุคลิกลักษณะของบุคคลหมายเลข 7 ตัวอย่างบุคคลหมายเลข 7 ที่น่าสนใจ  บุคคลหมายเลข 7 ผู้สร้างความแข็งแกร่งให้แก่เครมลิน การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของบุคคลหมายเลข 7 การปรับรูปแบบหรือลักษณะความสัมพันธ์กับบุคคลหมายเลข   สรุปและข้อเสนอแนะ โดยในบทความ (1) ผมได้เล่าถึงประสบการณฺ์ เกี่ยวกับอุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 1-9 นั้น 1.อุปนิสัยบุคคลหมายเลข 7           บุคคลหมายเลข 7 ได้แก่ บุคคลที่เกิดวันที่ 7,16 และ 25 ของแต่ละเดือน             ไคโรกล่าวว่า อุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 7 เป็นคนที่ชอบความเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเอง…

Share on Social Media
%d bloggers like this: