ประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้าง-บุคคลหมายเลข 6 (8) 1

ประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้าง-บุคคลหมายเลข 6 (8)

เรื่องเล่าความสนุกกับประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์กับคนรอบข้าง: บุคคลหมายเลข 6 ผู้มีเสน่ห์   โดยจะกล่าวถึง อุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 6 ตามที่ไคโรได้กล่าวไว้ ประสบการณ์ในการเรียนรู้อุปนิสัยและบุคลิกลักษณะของบุคคลหมายเลข 6 ตัวอย่างบุคคลหมายเลข 6 ที่น่าสนใจ  บุคคลหมายเลข 6 กับบทบาทในการยุติสงครามเย็น การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของบุคคลหมายเลข 6 การปรับรูปแบบหรือลักษณะความสัมพันธ์กับบุคคลหมายเลข   สรุปและข้อเสนอแนะ อนึ่ง ในบทความ (1) ผมได้เล่า ประสบการณ์ เกี่ยวกับอุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 1-9 ไว้แล้ว 1.อุปนิสัยบุคคลหมายเลข 6           บุคคลหมายเลข 6 ได้แก่ บุคคลที่เกิดวันที่ 6,15 และ 24 ของแต่ละเดือน ไคโรกล่าวว่า อุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 6 เป็นคนที่มีความกระตือรือร้นในการทำงาน…

Share on Social Media
%d bloggers like this: