ประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้าง-บุคคลหมายเลข 5 (7) 1

ประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้าง-บุคคลหมายเลข 5 (7)

เรื่องเล่าความสนุกกับประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์กับคนรอบข้าง: บุคคลหมายเลข 5 ผู้มีมนุษยสัมพันธ์ยอดเยี่ยม   โดยจะกล่าวถึง อุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 5 ตามที่ไคโรได้กล่าวไว้ ประสบการณ์ในการเรียนรู้อุปนิสัยและบุคลิกลักษณะของบุคคลหมายเลข 5 ตัวอย่างบุคคลหมายเลข 5 ที่น่าสนใจ บุคคลหมายเลข 5 กับการเป็นอัครมหาบุรุษของโลกยุคปัจจุบัน การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของบุคคลหมายเลข 5 การปรับรูปแบบหรือลักษณะความสัมพันธ์กับบุคคลหมายเลข 5  สรุปและข้อเสนอแนะ อนึ่ง ในบทความ (1) ผมได้เล่า ประสบการณ์ เกี่ยวกับอุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 1-9 ไว้เบื้องต้นแล้ว 1.อุปนิสัยบุคคลหมายเลข 5           บุคคลหมายเลข 5 ได้แก่ บุคคลที่เกิดวันที 5,14 และ 23 ของแต่ละเดือน             ไคโรกล่าวว่า อุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 5…

Share on Social Media
%d bloggers like this: