ประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้าง-บุคคลหมายเลข 4 (ุ6)

เรื่องเล่าความสนุกกับประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์กับคนรอบข้าง: บุคคลหมายเลข 4 ผู้มีใจเมตตาสงสาร   จะกล่าวถึง อุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 4 ตามที่ไคโรได้กล่าวไว้ ประสบการณ์ในการเรียนรู้อุปนิสัยและบุคลิกลักษณะของบุคคลหมายเลข 4 ตัวอย่างบุคคลหมายเลข 4  ที่น่าสนใจ บุคคลหมายเลข 4 กับการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพอเมริกา การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของบุคคลหมายเลข 4 การปรับรูปแบบหรือลักษณะความสัมพันธ์กับบุคคลหมายเลข 4  สรุปและข้อเสนอแนะ อนึ่ง ในบทความ (1) ผมได้เล่า ประสบการณ์ เกี่ยวกับอุปนิสัย ของบุคคลหมายเลข 1- 9 เป็นเบื้องต้นไว้แล้ว 1.อุปนิสัยบุคคลหมายเลข 4           บุคคลหมาบเลข 4 ได้แก่ ผู้ที่เกิดวันที่ 4,13, 22 และ 31 ของแต่ละเดือน…

Share on Social Media
%d bloggers like this: