ประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีกับบุคคลลรอบข้าง-บุคคลหมายเลข 2 (4) 1

ประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีกับบุคคลลรอบข้าง-บุคคลหมายเลข 2 (4)

เรื่องเล่าความสนุกกับประสบการณ์สร้างมนุษยสัมพันธ์กับคนรอบข้าง: บุคคลหมายเลข 2   จะกล่าวถึง อุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 2 ตามที่ไคโรได้กล่าวไว้ ประสบการณ์ในการเรียนรู้อุปนิสัยและบุคลิกลักษณะของงบุคคลหมายเลข 2 ตัวอย่างบุคคลหมายเลข 2 ที่น่าสนใจ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของบุคคลหมายเลข 2 การปรับรูปแบบหรือลักษณะความสัมพันธ์กับบุคคลหมายเลข 2 และ สรุปและข้อเสนอแนะ อนึ่ง ในบทความ (1) ผมได้เล่า ประสบการณ์ เกี่ยวกับอุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 1-9 ไว้เป็นเบื้องต้นแล้ว 1.อุปนิสัยของบุคคลหมายเลข 2           ไคโรกล่าว่า บุคคลหมายเลข 2 เป็นคนที่มีอารมณ์สุนทรีย์ (aesthetic) ชอบจินตนาการ ชอบงานด้านศิลปะ 2.ประสบการณ์เรียนรู้อุปนิสัยและบุคลิกลักษณะของบุคคลหมาบเลข 2           เท่าที่ผมมีโอกาสรู้จักคุ้นเคยกับบุคคลหมายเลข 2 มาเป็นเวลาช้านาน พอจะสรุปได้ว่า…

Share on Social Media
%d bloggers like this: