นิวรณ์ 5 แก้ได้ด้วยพระกรรมฐานหลวง(11) (New***) 1

นิวรณ์ 5 แก้ได้ด้วยพระกรรมฐานหลวง(11) (New***)

บทความ “นิวรณ์ 5 แก้ได้ด้วยพระกรรมฐานหลวง นับเป็นบทความลำดับที่ 11 ของหมวด เรื่องเล่า ประสบการณ์ ในการปฏิบัติธรรม เพื่อคลายทุกข์ โดยจะกล่าวถึง นิวรณ์ 5 ของผมคืออะไร อุบาสิกา พิมพา อุ้มบุญ คือใคร  ทำไมพระกรรมฐานหลวงจึงสามารถแก้นิวรณ์ 5 ของผมได้ สรุป และคุยกับดร.ชา             อนึ่งในบทความที่แล้ว คือ บทความ (10) ผมได้เล่าถึง ธรรมะ ที่ใช้ในการพิจารณาธรรมในธรรม เพื่อคลายทุกข์ 1.ความนำ           ท่านผู้อ่านหลายท่านอาจจะสงสัยว่า การที่ผมสามารถเขียนบทความหมวด เรื่องเล่า ประสบการณ์ การปฏิบัติธรรม เพื่อคลายทุกข์ มาให้ท่านอ่านตามลำดับ ทั้ง ๆ ที่ผมไม่ใช่พระหรือนักบวชแต่อย่างใด…

ธรรมะในการพิจารณาธรรมในธรรม เพื่อคลายทุกข์ (10) 2

ธรรมะในการพิจารณาธรรมในธรรม เพื่อคลายทุกข์ (10)

ธรรมะ ในการพิจารณาธรรมในธรรม เพื่อคลายทุกข์ นับเป็นบทความลำดับที่ 10 ของหมวดเรื่องเล่า ประสบการณ์ ปฏิบัติธรรม เพื่อคลายทุกข์ จะกล่าวถึง นิวรณ์ 5 อุปาทานขันธ์ 5 อาตยนะภายในและอาตยภายนอก โพชฌงค์ 7 และอริสัจ 4 สรุป และคุยกับดร.ชา 1.ความนำ           ในบทความที่แล้ว คือ บทความ (9) ได้เล่าถึง สติปัฏฐาน 4 กับการคลายทุกข์ ได้แก่ กายานุปัสสนาปัฏฐาน เวทนานุปัสสนาปัฏฐาน และจิตตานุปัสสนาปัฏฐาน ยังขาดแต่ธัมมานุปัสสนาปัฏฐาน             สำหรับบทความนี้จะเป็นเล่าเรื่อง ธัมมานุปัสสนาปัฏฐาน คือ ธรรมะ ในการพิจารณาธรรมในธรรม เพื่อคลายทุกข์ ได้แก่ นิวรณ์ 5…

Share on Social Media
%d bloggers like this: