ระบบ ตำรวจแห่งชาติ ญี่ปุ่น-กระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น(ตอนจบ) (15) 1

ระบบ ตำรวจแห่งชาติ ญี่ปุ่น-กระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น(ตอนจบ) (15)

ระบบ ตำรวจแห่งชาติ ญี่ปุ่น- กระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น- (ตอนจบ) (15) จะกล่าวถึง องค์กรตำรวจญี่ปุ่นระดับจังหวัด สถานีตำรวจ ตู้ยาม งบประมาณและอัตรากำลัง สรุป และคุยกับดร.ชา 1.ความนำ             ในบทความที่แล้ว คือ บทความ (14) ตำรวจแห่งชาติ ได้เล่าถึงการจัดโครงสร้างของตำรวจญี่ปุ่น การจัดองค์กรตำรวจญี่ปุ่นในระดับชาติ และการจัดองค์กรตำรวจญี่ปุ่นในระดับเขต กล่าวคือ การจัดโครงสร้างตำรวจญี่ปุ่น อยู่บนพื้นฐานของหลักการรวมอำนาจพร้อมกับการกระจายอำนาจไปให้ท้องถิ่นคือจังหวัด ในส่วนของการจัดองค์กรระดับชาติ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ คณะกรรมการความปลอดภัยสาธารณะแห่งชาติ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้แบ่งพื้นที่ทั่วประเทศเป็น 7 เขต เพื่อให้แบ่งเบาภาระสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของตำรวจจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 47 จังหวัด             สำหรับบทความนี้ จะเล่าถึง การจัดองค์กรตำรวจญี่ปุ่นระดับจังหวัด สถานีตำรวจและตู้ยาม…

Share on Social Media
%d bloggers like this: