เศรษฐกิจ จีน เจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดได้อย่างไร (6)(New***) 1

เศรษฐกิจ จีน เจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดได้อย่างไร (6)(New***)

“เศรษฐกิจ จีน เจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดได้อย่างไร” เป็นบทความลำดับที่ 6 ของหมวด 14 เรื่องเล่า ประเทศเอเชียตะวันออก ความนำ ข้อมูลพื้นฐานของเศรษฐกิจ จีน ( ขนาดจีดีพี และรายได้เฉลี่ยต่อหัวของจีน) ดัชนีชี้วัดขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของจีนในเวทีโลก (ขีดความสามารถในการแข่งขัน ความสะดวกในการทำธุรกิจ ดัชนีนวัตกรรม ดัชนีการคอรัปชั่น ดัชนีการพัฒนามนุษย์ ) จุดเริ่มต้นในการปฏิรูปเศรษฐกิจ จีน ให้เจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด ความเจริญโตของเศรษฐกิจ จีนในปัจจุบัน วิเคราะห์  สรุป และถาม-ตอบ สนุก กับดร.ชา 369 1.ความนำ           ในบทความที่แล้ว คือ ระบบเศรษฐกิจ จีน เป็นอย่างไร (5) ได้เล่าว่า ระบบเศรษฐกิจ จีนนั้นเป็นระบบการตลาดแบบสังคมนิยม (socialist…

Share on Social Media
%d bloggers like this: