ประเภทของจิต (3) 1

ประเภทของจิต (3)

หัวข้อที่ผมจะนำมาเล่าประกอบด้วย ภูมิหลัง แนวคิดเบื้องต้น ประเภทของจิต การการกำหนดเป้าหมายเพื่อนำมาสั่งจิตใต้สำนึก  หลักการเบื้องต้นของการฝึกสั่งจิตใต้สำนึก การออกคำสั่งจิตใต้สำนึกและการสร้างมโนภาพ การประเมินผลและการปรับเป้าหมาย สรุปและข้อคิดเห็น โดยในบทความ (2) ได้กล่าวถึงแนวคิดเบื้องต้นในการฝึกสั่งจิตใต้สำนึก สำหรับบทความ (3) เป็นการเล่าถึงประเภทของจิต ได้แก่ ความหมายชองจิต จิตสำนึก จิตใต้สำนึก จิตเหนือสำนึก จิตไร้สำนึก ความสัมพันธ์ระหว่างจิตสำนึกและจิตใต้สำนึก สรุปและข้อคิดเห็น 1.ความหมายของจิต           บุคคลมีส่วนประกอบอยู่ 2 ส่วน คือ รูปและนาม             ส่วนที่เรียกว่า รูป หมายถึง ร่างกาย และส่วนที่เรียกว่า นาม หมายถึงจิต หรือจิตใจ             หากจะเปรียบเทียบคนเรากับเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนที่เรียกว่า รูป คือ ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์…

Share on Social Media
%d bloggers like this: