คิดนอกกรอบ ไม่ใช่คิดนอกคอก(4)

มีคำพังเพยไทยอยู่คำหนึ่ง ซึ่งผมเชื่อว่า ท่านผู้อ่านน่าจะเคยได้ยินได้ฟัง คือ คำว่า “พวกนอกคอก”  เวลามีใครทำอะไรแผลง ๆ ไม่อยู่ในกฎเกณฑ์ กฎหมาย หรือระเบียบ ของบ้านเมือง หรือของสังคม พวกเรามักจะเรียกพวกนี้ว่า พวกนอกคอก การคิดนอกคอก(Negative thinking outside the box) มีพื้นฐานมาจากการคิดลบ                 ความจริง การคิดนอกคอก ก็เป็นการคิดนอกกรอบอย่างหนึ่ง แต่เป็นการคิดที่มีพื้นฐานมาจากการคิดลบ             การคิดลบ เป็นการมองโลกในแง่ไม่ดี หรือเลวร้าย             คนที่คิดลบ มักจะคิดด้วยจิตใจที่มีอคติ ไม่คิดจะแสวงหาข้อมูลที่แท้จริงให้รอบด้านหรือครบถ้วน มองปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยทัศนวิสัยที่คับแคบ ได้ยิน ได้ฟังหรือได้เห็นอะไร มักจะสรุปตามความคิดหรือความเข้าใจของตนเองอย่างง่าย ๆ             ยิ่งกว่านั้น คนที่ชอบคิดนอกคอก มักจะมีนิสัยเอารัดเอาเปรียบคนอื่น คิดถึงแต่ผลประโยชน์ของส่วนตนหรือพวกพ้อง โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องหรือชอบธรรม…

Share on Social Media
%d bloggers like this: