แรงบันดาลใจ ในการเขียน เรื่องเล่า รัฐธรรมนูญ อเมริกา (1) 1

แรงบันดาลใจ ในการเขียน เรื่องเล่า รัฐธรรมนูญ อเมริกา (1)

บทความ แรงบันดาลใจในการเขียนบทความหมวด เรื่องเล่า รัฐธรรมนูญ อเมริกา นับเป็นบทความแรกของหมวดนี้ ประกอบด้วย ความนำ คำถาม 3 ข้อ  คำตอบคือรัฐธรรมนูญอเมริกา  สรุป และคุยกับดร.ชา 1.ความนำ           ประเทศที่ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่ระบอบประชาธิปไตย กว่าจะมีวิวัฒนาการเป็นประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มั่นคงได้ ต้องใช้เวลาไม่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบการปกครองเดิมไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยในขณะที่ประเทศของตนยังขาดความพร้อมในการไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย ได้ทำให้เกิดปัญหาเรื้องรังมาเป็นเวลายาวนานจนยากที่จะเยียวยาหรือแก้ไขได้             ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองพร้อมทั้งปัญหาการขาดเสถียรภาพของรัฐบาลมาโดยตลอด นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 ดังจะเห็นได้จากมีการปฏิวัติรัฐประหารหลายครั้ง และมีการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่หลายฉบับ หากนับจำนวนรัฐธรรมนูญทั้งฉบับชั่วคราวและฉบับถาวร ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมาแล้ว 20 ฉบับ รวมทั้งฉบับปัจจุบันนี้             อย่างไรก็ดี แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จะได้ใช้บังคับมาเพียงไม่กี่ปี แต่ขณะนี้ก็ได้มีการเรียกร้องให้ยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ทั้งฉบับ แทนที่จะเรียกร้องขอแก้เป็นรายมาตรา เฉพาะมาตราที่มีความจำเป็นจริง ๆ 2.คำถาม 3…

Share on Social Media
%d bloggers like this: