พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่ (16) 1

พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่ (16)

“พระพุทธเจ้า มีคาถารักษาโรคเรื้อรังได้หรือไม่” นับเป็นบทความลำดับที่ 16 ของหมวด 7 เรื่องเล่า ประสบการณ์ปฏิบัติธรรม เพื่อคลายทุกข์ มีเนื้อหาประกอบด้วย ความนำ  พระพุทธเจ้ามีหลักคำสอนว่าอย่างไร   ประเภทของโรค โรคเรื้อรัง โรคเรื้อรังที่น่าสนใจ แนวทางในการรักษาโรคเรื้อรัง คาถารักษาโรคทุกโรคของพระพุทธเจ้า ทำไมจึงควรนำคาถานี้ไปใช้ในการรักษาโรคเรื้อรัง ประสบการณ์ในการนำคาถานี้มาใช้ ขั้นตอนและแนวทางในการนำคาถานี้ไปใช้ การบริกรรมคาถา การอธิษฐานจิต การสั่งจิตใต้สำนึก การสร้างมโนภาพ  ตัวอย่างการอธิษฐานจิตรวมทุกโรค ตัวอย่างการอธิษฐานจิตเฉพาะโรค สรุป ถาม-ตอบสนุก กับดร.ชา 369           บทความสุดท้ายที่ผมได้เขียนไว้ในหมวด 7 เรื่องเล่า ประสบการณ์ปฏิบัติธรรม คือ การ ปล่อย วาง จะนำมาซึ่งการคลายทุกข์ (15) “ ทุกขาทุกขัง สุปิตัง สัมปจิตฉามิ…

Share on Social Media
%d bloggers like this: