ระบบ ตำรวจแห่งชาติ ญี่ปุ่นกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น(ต่อ) (14) 1

ระบบ ตำรวจแห่งชาติ ญี่ปุ่นกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น(ต่อ) (14)

บทความ ระบบ ตำรวจแห่งชาติ ญี่ปุ่น กระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น (14)  จะได้กล่าวถึงการจัดโครงสร้างของระบบตำรวจญี่ปุ่น การจัดองค์กรในระดับชาติ  และระดับเขต สรุป และคุยกับดร.ชา   1.ความนำ            บทความที่แล้ว คือบทความที่ (13) ตำรวจแห้งชาติได้เล่าเรื่องจุดหักเหของระบบตำรวจญี่ปุ่นว่า ภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ญีปุ่นเป็นผู้แพ้สงครามโลก ทำให้ต้องปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ตามความต้องการของฝ่ายสัมพันธมิตร นำโดยสหรัฐอเมริกา จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  อำนาจรวมศูนย์อยู่ที่สมเด็จพระจักรพรรดิ เป็นระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาที่มีสมเด็จพระจักรพรรดิเป็นประมุข  พร้อมกับยกเลิกการปกครองส่วนภูมิภาค คงเหลือเฉพาะการปกครองส่วนกลางและการปกครองส่วนท้องถิ่น และในส่วนระบบตำรวจก็ต้องปรับใหม่จากระบบตำรวจแห่งชาติสังกัดกระทรวงมหาดไทยตามแบบยุโรป เป็นระบบตำรวจแห่งชาติ ที่กระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น ซึ่งเป็นนวัตกรรมของญี่ปุ่นเอง             สำหรับบทความนี้ จะได้เล่าในรายละเอียดของระบบตำรวจญี่ปุ่น ว่า มีการจัดโครงสร้างของระบบตำรวจญี่ปุ่นในปัจจุบัน องค์กรตำรวจในระดับชาติและระดับเขตอย่างไร 2.โครงสร้างของระบบตำรวจญี่ปุ่นในปัจจุบัน             ระบบตำรวจญี่ปุ่นในปัจจุบันเป็นไปตามกฎหมายตำรวจ Police Act 1947และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี 1951,1954…

Share on Social Media
%d bloggers like this: