รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ของอเมริกา มีความเป็นมาอย่างไร จึงมีอายุยืนยาวถึง 231 ปี (5)(New***) 1

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ของอเมริกา มีความเป็นมาอย่างไร จึงมีอายุยืนยาวถึง 231 ปี (5)(New***)

บทความ “รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ของอเมริกา มีความเป็นมาอย่างไร จึงมีอายุยืนยาว” นับเป็นบทความลำดับที่ 5 ของ หมวด 8 เรื่องเล่า รัฐธรรมนูญ อเมริกา โดยจะกล่าวถึง การประชุมผู้แทนของมลรัฐต่าง ๆ ที่เมืองฟิลาเดีลเฟีย การนำร่างรัฐธรรมนูญออกเผยแพร่ทางสื่อมวลชน การต่อสู้ทางความคิดระหว่างสองฝ่าย การประนีประนอมครั้งใหญ่ การให้สัตยาบันรับรองรัฐธรรมนูญ สรุป และคุยกับดร.ชา 1.ความนำ           ในบทความที่แล้ว คือ บทความ (4)  ผมได้เล่าถึง สาเหตุที่ทำให้รัฐธรรมนูญฉบับแรก ของอเมริกา ต้องถูกยกเลิก หลังได้ใช้บังคับมาแล้ว 9 ปี ระหว่างปีค.ศ.1781-1789 เนื่องจากเป็นรัฐธรรมนูญที่ออกแบบให้รัฐบาลกลางอ่อนแอจนเกินไป ไม่สามารถแก้ปัญหาของประเทศได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเกิดภัยคุกคามจากต่างประเทศหรือเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยภายในประเทศ เพราะรัฐบาลกลางไม่มีงบประมาณเป็นของตนเอง ต้องคอยขอรับการสนับสนุนจากมลรัฐต่าง ๆ ทำให้ไม่สามารถสร้างกองทัพที่เข้มแข็งได้            …

Share on Social Media
%d bloggers like this: