การแก้ปัญหาโรคโควิด-19 ระบาด ของประเทศสหรัฐอเมริกาล้มเหลวเป็นเพราะสาเหตุใด – มองจากมิติด้านการเมืองการปกครอง (ต่อ)(2)

บทความ (2)การแก้ปัญหาโรคโควิด-19 ระบาด ของประเทศสหรัฐอเมริกาล้มเหลวเป็นเพราะสาเหตุใด-มองจากมิติด้านการเมืองการปกครอง (ต่อ)จะกล่าวถึง ความนำ  วัฒนธรรมทางการเมืองของคนอเมริกัน สิทธิเสรีภาพของชาวอเมริกันตามรัฐธรรมนูญวัฒนธรรมทางการเมืองและสิทธิเสรีภาพของชาวอเมริกันเป็นอุปสรรคต่อการแก้ปัญหาโรคโควิด-19 ระบาด หรือไม่ สรุป และปิดท้ายด้วยการคุยกับ ดร.ชา 1.ความนำ ในบทความที่แล้ว คือบทความ (1)เรื่องเล่า การแก้ปัญหาโรคโควิด-19 ระบาด ของประเทศสหรัฐอเมริกาล้มเหลวเป็นเพราะสาเหตุใด : มองจากมิติด้านการเมืองการปกครอง ผมได้เล่าให้ท่านฟังว่า การที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลก และเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาการต่าง ๆ รวมทั้งด้านการแพทย์ หากมองจากมิติด้านการเมืองการปกครองแล้วพบว่า รูปแบบการปกครองประเทศแบบรัฐรวม เป็นอุปสรรคต่อการแก้ปัญหาโรคโควิด-19 ระบาด เพราะแต่ละมลรัฐมีอิสระในการดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าว จึงทำให้รัฐบาลกลางไม่สามารถสั่งการให้ทุกมลรัฐดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันได้ สำหรับบทความนี้ ต้องการจะชี้ให้ท่านผู้อ่านมองเห็นวัฒนธรรมทางการเมือง และสิทธิเสรีภาพของชาวอเมริกันเองก็เป็นอุปสรรคต่อการแก้ปัญหาโรคโควิด-19 ระบาดไม่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีของคนไทย   2.วัฒนธรรมทางการเมืองของชาวอเมริกัน           วัฒนธรรมทางการเมืองของชาวอเมริกันได้มีมาตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษได้แก่ ความเชื่อในเสรีภาพ ความเป็นปัจเจกชน…

Share on Social Media
%d bloggers like this: